• ECI:我们的新技术,双向性

      CE+T电源是电源转换和电源备份技术的领导者.
      多年来,我们TSI技术给AC备份效率带来了变革,使其达到全面的完整的冗余.
      今天,我们很自豪的宣布,我们又前进了一步!
      请了解我们的新技术:增强转换创新(ECI)


   

  •    94% 独立的DC/AC    
  •    双转换 AC to AC
  •    电池充电\测试
  •    混合系统DC & AC 荷载
  •    太阳能直流MPPT

      并且还有很多优点我们尚未发现!
      ECI技术将最先应用在Bravo ECI 48/230,更多的产品将很快面世.
      访问ECI完整的描述
      通过我们的全球销售代表保持关注
      查看我们的新闻